خانه /
مقدارهای اشاره شده در جدول تجزیه بها چگونه محاسبه شده اند ؟

مقدارهای اشاره شده در جدول تجزیه بها چگونه محاسبه شده اند ؟

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

موضوع:

 

مقدارهای اشاره شده در جدول تجزیه بها چگونه محاسبه شده اند ؟

 

 

 

تنظیم :فرهنگ اشافی

 

 

مقدارهای اشاره شده در جدول تجزیه بها اعدادی تا 5 رقم اعشار که با یک بررسی تجربی کارگاهی و میانگین برای سراسر کشور تهیه شده است . به عنوان مثال عدد 21876/0 مربوط به مقدار نفر ساعت استاد کار کارهای بتنی به این شکل قابل تعریف است که برای انجام یک متر مکعب بتن ریزی نیاز به 21876/0 از یک ساعت ( حدود 15 دقیقه) از خدمات استاد کار کارهای بتنی مورد نیاز است . در واقع برای اجرای حدود پنج متر مکعب بتن ریزی نیاز به یک نفر ساعت استاد کار کارهای بتنی نیاز است .

حاشیه نویسی : اعداد دیگر برای فعالیت های مختلف هم با توجه به منطق اشاره رفته بالا قابل تبیین است .

متره با برنامه زمان بندی ارتباط مستقیم دارد . در واقع و برای حالت های عادی ، زمان تهیه مصالح زمانی است نزدیک به اجرا ( مطابق برنامه زمان بندی) .

 

مثال : برای اجرای دیوار آجری 35 سانتیمتری با آجر فشاری  ، قراردادی با شهرداری تهران و با فهرست بها سال 1398 به طول40 متر در  ارتفاع 3  متر و به ضخامت 35 سانتیمتر به ترتیب زیر عمل می شود :

چون قرارداد ، یک قرارداد فهرست بهایی است برای تعیین واحد و انجام عملیات متره بسته به فهرست بها رجوع می شود . دیوار آجری با آجر فشاری به ضخامت 35 سانتیمتری بر اساس واحد متر مکعب متره می شود .

شماره

شرح

واحد

110201

آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان 1:5

متر مکعب

برای متره دیوار بر اساس واحد متر مکعب باید طول ، ارتفاع و ضخامت را به صورت خطی در هم ضرب نماییم :

ردیف

شرح

واحد

تعداد

طول

ارتفاع

ضخامت

جمع

1

متره دیوار

متر مکعب

1

40

3

35/0

42

با ضرب مقدار 42 متر مکعب در بهای واحد ردیف 110201 به مقدار هزینه مالی دیوار چینی می رسیم .

مثال : چنانچه برای اجرای دیوار فوق ،  قراردادی با کارفرمایی خاص وجود نداشت هزینه یک متر مکعب دیوار چینی به روش متره باز چگونه محاسبه می شود ؟

برای رسیدن به بهای واحد اجرای فعالیت  ( بر عکس مثال بالا ) به دلایل زیر به فهرست بها رجوع نمی کنیم :

دلیل اول : بهای واحد فهرست بها در سه ماهه چهارم سال قبل تهیه شده است و عدم تطابق زمانی با زمان تهیه بهای واحد برای فعالیت مورد نظر ما دارد .

دلیل دوم : بهای واحد تهیه شده توسط تیم فنی سازمان مدیریت در سه ماهه مورد اشاره با در نظر گرفتن نگاه دولتی به بهای واحد ها و بالتبع نگاهی حداقلی و کمتر از قیمت های موجود در بازار است .

حال و با توجه به دو دلیل فوق برای تهیه بهای واحد مطابق روشهای عمل می شود :

روش اول : تهیه بهای واحد مطابق تجزیه بها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

همانطور که اشاره رفت تیم فنی سازمان مدیریت در سه ماهه انتهایی هر سال و با قیمت گرفتن برای آیتم های چهارگانه مطابق جداول تجزیه بها برای تمام فعالیت ها بهای واحد تهیه میکند . جدول تجزیه بها دیوار چینی هم مطابق جدول صفحه بعد است . این جدول در چهار بخش " نیروی انسانی" ،" ماشین آلات و ابزار" ، " مصالح" و " حمل" تعریف شده است . اعداد اشاره رفته در ستون مقدار به میزان آن عامل در یک واحد کار ( در اینجا متر مکعب) اشاره می کنند . مثلا در نیروی انسانی برای یک متر مکعب دیوار چینی نیاز به 5/5 ساعت کار کارگر ساده ، حدود نیم ساعت بنای سفت کار درجه یک و حدود دو ساعت و بیست دقیقه بنای سفت کار درجه دو و کمک بنای سفت کار دارد . یعنی اگر حدود یازده  ساعت برای یک متر مکعب دیوار چینی صرف شود این یازده ساعت 5/5 ساعتش با یک کارگر ساده  ، نیم ساعتش با بنای سفت کار درجه یک و دوساعت و ربع برای بنای سفت کار درجه یک و کمک بنا صرف می شود . ( این ساعت با بهای واحد های مختلف برای نیروهای کاری مختلف باید محاسبه شود ) .

برای ماشین آلات و ابزار هم به همین ترتیب . یک بیل در هر متر مکعب به میزات 001/0 و فرغون حدود 005/0 از عمر مفیدش مستهلک می شود و برای هر متر مکعب دیوار چینی به 14/0 متر مکعب آب لوله کشی ، 06/0 متر مکعب آب قنات و چاه ، 620 قالب آجر فشاری و 35/0 متر مکعب ملات ماسه سیمان نیاز است .

حاشیه نویسی :اعداد به دست آمده در جدول تجزیه بها بر اساس یک نگاه تجربی کارگاهی نزدیک به واقعیت لحاظ شده است و در روش اول به آن اعداد کاملا اعتما د و تنها در ستون بهای واحد ، اقدام به تهیه قیمت های روز منطقه می شود.