خانه /
نقدی در باره بهینه سازی صنعت ساختمان

نقدی در باره بهینه سازی صنعت ساختمان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

موضوع:

نقدی در باره بهینه سازی صنعت ساختمان

 

تنظیم :دکتر ایرج شهروز تهرانی

هشتم تیرماه 1387 تهران

در چند سال اخیر ساخت و ساز بطور عموم و آتچه مربوط به مسکن بوده از نظر مقدار و تعداد بسیار چشم گیر بوده است و همانطوریکه احتیاجات مردم به مسکن هر روز به فزونی میرود و دست اندر کاران ساخت مسکن چه بصورت جزء یا انبوه سعی در این دارند که به درخواست بازار مسکن جوابگو باشند ولی متاسفانه چنین نبوده و هر روز این احتیاج اولیه زندگی مسئله اصلی مسئولین مملکتی میباشد.

بدین ترتیب بنظر میرسد که هر روز میبایستی در رابطه با این احتیاج مبرم سیستمهای شهر سازی و محیطهای شهری مورد توجه قرار گیرد که فقط جوابگوئی به تعداد مسکن مورد احتیاج صورت مسئله را تشکیل ندهد بلکه آنچه ساخته میشود احتیاجات محیطی و کیفیت آن را نیز در نظر بگیرد و محیط زیست انسانها را بنحو بهتری بهبود بخشد.

حرکت در این راستا بایستی تغییراتی که در محیطهای شهری بوجود میاید از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد توجه طراحان و سازندگان قرار گیرد و با برنامه ریزی صحیح ومعمارانه دخل و تصرف محیطی را هر چه بهتر در رابطه با بهبود فضای زندگی بنحوی مطرح گردد که مردم محیطی قابل زندگی صحیحتری داشته باشند.

امروزه مفهوم مسکن بجای توجه فقط به ایجاد و تولید آن جهت زندگی روزمره بطرف توجه کامل به کیفیت فضاهای مسکونی جمعی و نحوه قرار گیری آنها در فضاهای شهری معطوف میگردد و صورت مسئله اصلی را تشکیل داده که بتوان به بهترین وجهی بدان باسخگو باشیم.

ارزشهای محیطی که هر روز بیشتر در رابطه با ایجاد فضاهای مسکونی مطرح میگردد امروزه فاکتورهائی را مشخص مینمایند که بصورتی میبایستی با محیط زیست و مسائل مربوط به آن در رابطه مستقیم قرار گیرد.

این فاکتورها که رابطه مستقیمی با نحوه قرار گیری مجموعه های مسکونی و طراحی شهری آنها دارد عناصری را در طراحی مطرح مینمایند که هر چه بیشتر نحوه زندگی و کیفیت آن را مشروط میسازد و در رابطه با کاراکترهای وجودی این فضاها مطرح میگردند.

احتیاجات و تقاضاهای مسکونی و انتخاب راه حل برای آن بطور صعودی در رابطه با بیشرفت تکنولوژی و اهممیت انتخابی است که درجات قابلیت زندگی بدون آن و رابطه و صحیح فردی جمعی را باعث میگردد.

بس هر لحظه با نیروئی قویتر و بیشتر احتیاج به سکونتی مطرح است که هر چه بیشتر سازگار با بیشرفت بایداری شهر ها و روابط بین شهری باشد.

یکی از بزرگترین گره هائی که باقی میماند مسئله شهر هاست که نبایستی فراموش شود که توسعه آنها و آنچه این مسئله را باعث میگردد میتواند بصورت مستقیم و مهم روند توسعه را مشروط سازد و نتایج آن را در جهات مختلف سوق دهد.

همانطوریکه مشاهده میکنیم نحوه ساخت و ساز و طراحی  در ایران تغییرات بسیار ناچیز و نامحسوسی نموده

و مجموعه های مسکونی و انبوه سازی بهیچ عنوان در جهاتی که ذکر شد حرکت نمینماید با اینکه نحوه های عملکردی و شرایط استفاده از آن مرتبا در حال تحول و بیشرفت است.

از اینجا ناراحتی صعودی در رابطه با مدرن کردن بیرویه شهر ها و توجه نداشتن به سرویسهای شهری و فضاهای سبز و غیره بهیچ عنوان نتوانسته جوابگوی احتیاجات واقعی زندگی صحیح شهری را جهت شهروندان مهیا سازد و مفهوم معماری بایدار و شهر بایدار در رابطه با توسعه بایدار در این توسعه های بیرویه مورد توجه قرار گیرد.

فصل و زمان توسعه های بیرویه باتمام رسیده است و کلیه مسئولین ائم از طراحان و دست اندر کاران سیاستهای شهری و ساخت وساز بایستی هرچه زودتر مفهوم توسعه بایدار را در کلیه جهات مورد توجه قرار داده و با استراتزی و برنامه ریزی صحیح شرایطی که محیط را بدین صورت غیر قابل زندگی کرده را بازبینی و با حذر از گزشته نزدیک مفهوم توسعه بایدار را در کلیه محیط اجتمائی و زندگی و مخصوصا سکونت مورد توجه قرار دهند.

همانطوریکه شاهد هستیم ساخت وسازهای اخیر در شهرها بخصوص در تهران در این سالهای اخیر هر روز فضاهای شهری را غیر قابل زندگی کرده و با نداشتن و کمبود سرویسهای شهری و بیتوجهی به سلسله مراتب زندگی خصوصی – نیمه عمومی – عمومی که روابط بافتی را در شهرها منسجم میسازند زندگی خصوصی محله های مسکونی که کم و بیش میتوانستند در زندگی خصوصی و عمومی خود نفسی تازه کتتد را از بین برده است.

ترافیک خیابانهای فرعی را غیر قابل عبور و گذر نموده  - بیاده رو اصولا مفهوم خود را از دست داده و شهر و محیط آن منحصر به سوار شدن در اتومبیل و یا نشستن در فضاهای یکنواخت مسکونی در طبقات گردیده است.

حرکتهای عمودی ساختمانهای بلند مرتبه مرتبا با کمبود انرزی مسائل عمده ای را جهت ساکنین بخصوص کودکان و کهنسالان مطرح میسازند.

بیاده کردن طرحهای تفضیلی که نتوانسته در محلات و فضاهای شهری بصورت صحیح برنامه ریزی شود گره هائی را بوجود آورده که ترافیک شهری را در نقاط مختلف مختل نموده بدین معنی که جریانهای ترافیک سواره گه هر روز به تعداد آن در سطح شهر اضافه میگردد از خیبانهای عریض عبور نموده و در گره ها به اشکالهای فراوان برخورد نموده و آلودگی صوتی تنفسی و غیره را باعث میگرددو در نتیجه عبور و مرور بیاده را غیر ممکن میساد.

تقاضای روز افزون مسکن و تقاضای سرویسهای مربوطه و نحوه های جایگزینی آن در شهر ها میبایستی با توجه کامل به نقصانهای ذکر شده مورد توجه قرار گیرد و روندهای تصمیماتی جدید در طراحی مسکن و سرویسهای مربوطه بتواند در جهت حل این معذلها بصورت حرفه ای و تحقیقاتی گام بردارد.

بایستی توجه داشت که توسعه بایدار که در رابطه با آن شهر بایدار ـ معماری بایدار و محیط زیست بایدار مطرح میگردد بدین معنی است که آنچه میسازیم ائم از بیشساخته یا غیره و اصولا در آنچه دخل و تصرف ساختاری مینمائیم بایستی بصورتی انجام گیرد که آیندگان ما بتوانند در محیطی سالمتر  - قابل زندگی تر و در نتیجه انسانهائی با روحیه بهتر بوده و سعیمان فقط در این جهت نباشد که فعلا تعدادی جعبه بعنوان مسکن به جامعه مان ارائه دهیم .

بکوشیم که در آنچه معمارانه طراحی و خلق میکنیم و کوشش در اینجهت مینمائیم باعث ان شود که آیندگانمان آمرزیدن مارا دعا گو باشند.