خانه /
قرارداد کارآموزی

قرارداد کارآموزی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

موضوع:

قرارداد کارآموزی

 

تنظیم : علیرضا پوراسد

در طول مدت نزدیک به یک دهه آموزش قراردادهای ساختمانی ویژه معماران و طراحان داخلی یکی از مهمترین پرسش ها و چالش هایی که معماران جوان پس از برگزاری سمینارهای آموزشی از من درخواست می کردند آگاهی از حق و حقوق خود در دوره کارآموزی بود. اگر بخواهیم زندگی حرفه ای یک معمار را به 3 بخش اصلی تقسیم کنیم بخش اول تحصیل در دانشگاه بخش دوم گذراندن دوره کارآموزی و بخش سوم ورود به بازار کار و پذیرش مسئولیت های حرفه ای است.

معماران فارغ از اینکه بعد از اتمام دوره تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در چه حوزه ای ( طراحی نظارت اجرا مشارکت و امور بازرگانی و مهندسی فروش ) مشغول فعالیت می شوند باید از مسئولیت های کاری خود آگاه باشند.

با عنایت به اینکه منابع مکتوب در حوزه حقوق معماری به ندرت یافت می شود و با توجه به اینکه در سرفصل دانشگاهی محتوی آموزشی در خصوص نحوه قرارداد با کارفرما و پیمانکاران تشریح قانون کار و مقررات تامین اجتماعی و همچنین آموزش کاربردی مسئولیت مهندسان و آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری وجود ندارد و بنا به درخواست معماران جوان در این سالها در خصوص انتشار و اطلاع رسانی حقوقی در دوره کارآموزی نوشتار و مقاله زیر با هدف آشنایی معماران جوان با حقوق خود و شناسایی تعهدات و وظایف و مسئولیت های قانونی در حوزه طراحی نظارت و اجرا خصوصا در دوره کارآموزی را تدوین کردم.

امیدوارم که این نوشتار سر منشا ترویج آموزش حقوق معماران گردد تا معماران با درک و شناخت بیشتر و عمیق تر از قوانین و مقررات کمتر در معرض ضرر و زیان مادی . معنوی جسمی و روحی گردند.

و در پیشگیری از تخلفات و جرائم مثمر ثمر واقع گردد چرا که قطعا و بدون شک آگاهی از عواقب انجام کارها در جهت کاهش خسارت و ضرر و زیان موثر است.

چکیده و بیان مسئله :

در این نوشتار در ابتدا قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی را مطابق فصل پنجم قانون کار تشریح خواهم کرد

اینکه از منظر قانون کار تعریف کارآموز به چه کسی اطلاق می شود شرایط کارآموزی چیست موسسات و مراکز کارآموزی باید دارای چه شرایط و مجوزهایی باشند نکات مهم در قرارداد کارآموزی کدام است ؟

در صورت بروز اختلاف مابین کارآموز و کارفرما مرجع حل اختلاف کجاست؟

نحوه رسیدگی به اختلافات فیمابین طرفین به چه صورت است؟

در ادامه مفهوم و تعریف کارورز را ارائه می دهیم و تفاوت کارآموز و کارورز را تشریح خواهیم کرد .

طرح کارورزی و دستورالعمل نحوه کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و قوانین و مقررات مربوطه بیان می شود و معافیت ها و مشوق های دولت در خصوص اشتغال و کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ارائه می شود

آشنایی با مسئولیت حقوقی مهندسان اعم از مسئولیت مدنی کیفری اداری و انتظامی بیان می شود و در نهایت با تحلیل و بررسی مفهوم مالکیت فکری و دارایی های فکری تفاوت کارآموزی و کارورزی معماران واکاوی و تحلیل موشکافانه می شود.

در بخش نتیجه گیری راهکارهای عملی و تحقق پذیر برای کاهش آسیب مهندسان و معماران و افزایش بهره وری و کسب نتایج نتایج حداکثری ارئه می شود.

تعریف کارآموز

قوانین مرتبط با کارآموزی در فصل پنجم قانون کار مصوب سال 1369 تدوین شده است

خصوصا در مواد 112 الی 118 قانون کار به تفصیل در این خصوص تشریح شده است مطابق ماده 112 قانون کار کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود :

الف - کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزی با ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.
 
ب - افرادی که بموجب قرارداد کارآموزی بمنظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد

و همچنین در تبصره 1 همین ماده بیان می دارد :.
 
تبصره1- کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا" به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند

حقوق کارآموز

مطابق تبصره یک ماده 113 قانون کار کارآموزی که در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود از حقوق زیر برخوردار است :

الف - رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود.
 
ب - مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
 
ج - مزایای غیر نقدی ، کمکها و فوق العاده هائی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می شود ، در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

و همچنین مطابق ماده 33 قانون تامین اجتماعی حق بیمه کارآموزان باید به نسبت فرد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این موارد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد.

در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

شرح وظایف و تعهدات کارآموزان

مطابق ماده 114 قانون کار و تبصره 1 ماده 112 کارگری که مطابق تبصره 1 ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است :

 

الف - تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موافقت به پایان برساند.
 
ب - پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد

مسئولیت های کارآموز

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی
یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای
افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول
جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد

مسئولیت ها به دسته تقسیم می شوند مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی به 4 دسته مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری  مسئولیت اداری و مسئولیت انتظامی تقسیم می شود در هر صورت در صورت وارد کردن خسارت کارآ
موز متعهد به جبران خسارت می باشد

قرارداد کارآموزی

نکات مهمی که در تنظیم قرارداد کارآموزی مابین کارآموز و کار فرما وجود دارد مطابق ماده 116 قانون باید حاوی مطالب زیر باشد :

قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد
 الف - تعهدات طرفین
 ب - سن کارآموز
 ج - مزد کارآموز
 و - محل کارآموزی
 ه - حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد.
 
و - شرایط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم)
 
ز - هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند

حل اختلاف

مطابق ماده 157 قانون کار :

هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد

 

 

.